синя крива

ТРЕВНИ ПЛОЩИ

Торене на тревни площи, декоративни храсти и дървета

recommendation image

I.Торене на тревни площи.

Торенето има за цел да подпомогне създаването и поддържането на плътен чим с добри декоративни качества. Торенето трябва да започне преди сеитбата на тревните семена и да се провежда системно след гарнирането на тревостоя.

1.Основно торене. Извършва се преди основната обработка на почвата, предимно с фосфор и калий съдържащи минерални торове. Подходящи за основно торене са комбинираните торове YaraMila COMPLEX, YaraMila PANTHER и YaraMila SPRINTER.  В норма 50-100 грама на квадратен метър. Торът се разхвърля равномерно върху определената за затревяване площ и се инкорпорира в почвата със последваща обработка на почвата /оран или обръщане с права лопата/.

 2.Подхранване. След образуване на тревен килим се прави подхранване 2 пъти през вегетацията: ранна пролет и късно лято с норма от 50-100 грама на квадратен метър YaraVera AMIDAS и YaraBela SULFAN. Гранулите се разпръскват равномерно по повърхността на тревната площ и след това се прави поливка.

3.Подхранване с дъждовалната система. При наличието на микродъждовална система за напояване подхранването се провежда чрез системата за поливане. За целта се използват напълно разтворими във вода торове. Подходящи за целта са комплексните торове Кристалон, съдържащи всички необходими за растенията хранителни елементи. За подхранване на затревените площи е препоръчително да се използва формулацията YaraTera KRISTALON лазур /20-5-10-2 + МЕ/. През вегетацията /март-август/ се провеждат 4-5 подхранвания /по едно в месец/ с по 8-10  гр./кв.м. YaraTera KRISTALON лазур. Количеството тор, необходимо за подхранване на тревната площ се разтваря предварително във  пластмасов съд с вода, с оглед да се получи 5-10 %-тен разтвор, който се въвежда в работещата дъждовална инсталация чрез засмукващо устройство и се изпръсква с поливната вода.

 Подхранването на малки тревни площи може да се извършва ръчно с лейка в горните срокове с доза 8-10 грама YaraTera KRISTALON на кв.м., разтворени в 2-3 литра вода, като с разтвора се полива равномерно тревната площ. Непосредствено след подхранването се извършва поливка с вода.

II.Торене на декоративни храсти и дървета. 

 Торенето трябва да осигури  добър вегетативен растеж и обилно цветообразуване. В тази връзка балансираното торене с макро и микроторове  играе съществена роля. Това изискване се удовлетворява лесно чрез използване на комбинирани и комплексни торове.

    1.Торене при засаждането. В дъното но посадъчната ямка се внасят 100-150 грама комбиниран тор YaraMila COMPLEX, YaraMila TIGER, YaraMila SPRINTER, YaraMila STAR или YaraMila CROPCARE. Торът се смесва добре с почва, добавя се още пласт почва и растението се засажда и полива.

  2.Подхранване през вегетацията. Подхранването с минерални торове започва в годината след засаждането с комбинирани торове YaraMila COMPLEX, YaraMila SPRINTER, YaraMila CROPCARE, YaraMila TIGER или YaraMila STAR в норма 10-30 г/кв.м. Торовете може да се разпръснат с торачка на повърхността на почвата и след това да се направи поливка.

 3.Подхранване с дъждовална система. При наличието на микродъждовална инсталация за поливане подхранването се извършва чрез изпръскване на торов разтвор върху цялата площ (в т.ч. и затревена). Използват се комплексни торове YaraTera KRISTALON специален и YaraTera KRISTALON лазур в месечни дози (месеците март – август) - 6-10 грама за кв.м.

  4.Торенето може да се извършва и в околостъблени кръгове с разтворими гранулирани торове - YaraMila COMPLEX, YaraMila TIGER, YaraMila SPRINTER, YaraMila CROPCARE или YaraMila STAR или с вече разтворени торове от серията - YaraTera KRISTALON. Размерът на торената площ зависи от големината на растенията, като диаметъра й трябва да надвишава периферията на короната на храста или дървото с  15-20 см. Месечната доза се определя от възрастта на растенията. Препоръчват се следните годишни норми за едно растение, като количеството се разпредели в четири дози (месеците март, май, юни, август).

Възраст                        YaraTera KRISTALON

Години                           гр./растение

1                                          150-200

2                                           250-300

3                                           350-400

4 и повече                           450-500

 

 Минералният тор може да се внася в почвата след разтваряне в вода или твърдият тор да се разпръсне равномерно в околостъбления кръг, след което да се извърши поливка.

Биологично стимулиране на растенията и преодоляване на стреса.

Растенията често изпитват стрес в резултат на биотични и абиотични фактори, подходящи торове за преодоляването му са YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, Анимейт, Кънтент, Интенс и ЮСБ 20-20

Нагоре